Ana Sayfa
2018-10-06 07:09:28 ( 1108 izlenme )
Reklamlar

İşte Müslümanlar ve Kafirleri Kabirde İlk Gece Ne Bekliyor..

İşte Müslümanlar ve Kafirleri Kabirde İlk Gece Ne Bekliyor..İnsan için geçici olarak tasvir edilen dünya hayatının sonunda başlayacak olan kabir hayatında insanoğlunun başına neler gelecek? İşte o gece olacaklar…

Ebu Hüreyre’den; Hz. muhammed (s.a.s.) şu şekilde buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye:
“Bu adam (Rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?” diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu; “O, Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Allah’tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.” sözlerini söyler. Melekler; “Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten.” derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira’ kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona “Yat!” denir. “Aileme dönüp onlara haber versem mi?” diye sorar. Onlar da; “Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu!” derler. Böylece, yattığı yerden, Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur.

Rivayetlere Göre Kabirde ilk Gecede Neler Olur!

Şayet kafir ise, “İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum.” der. Melekler de, “Böyle söylediğini zaten biliyorduk” derler. Sonra arza: “Onu sıkıştır” denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.” (Tirmizi, Cenâiz, 70) Akâid kitaplarının hepsinde, Münker-Nekir’den, bu meleklerin öeln insana bu soruları sordukları söylenir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu iki meleğin isminden bahsedilmediği gibi kabirdeki kişinin sorguya çekileceğine dair açık bir delile rastlanmamaktadır.

Fakat bazı âyetlerde geçtiği, hattâ kimilerinin tamamen kabir sualine ilişkin ehlisünnet alimlerince kabul edilmiştir. Ömer Nesefi’nin “Akaid”inde: “Münker ve Nekir’in suali Kitap ve Sünnetle sabittir” denmektedir. “Allah, îman edenleri dünyada da âhirette de değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar.” (İbrahim, 14/27) Ayetinde geçen öbür dünya gaye kabir; “sabit söz”den maksat da “Kelime-i Şehadet”tir denmiştir. İbn Mâce, Sünen’inde şöyle demektedir: “Allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar.


âyeti, kabir azabı (sorgusu) hakkında indi. Ölüye kabirde; “Senin Rabbin kim?” diye sorulur. O da; “Rabbim Allah’tır, Peygamberim Muhammed (s.a.s.)’dir” diye cevap verir. İşte mü’min ölünün böyle cevabı; “Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette metanetli kılar.” meâlindeki âyetin ifadesidir. (İbn Mace, Zühd, 32; Ayrıca bk. Buhari, Tefsîr, Sûre, 14). Bu hadis, kütübü sittenin tamamından rivayet edilmiştir. Bazı rivayetlerde kabirdeki kişiye sorulan sorular; “Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir?” diye üçe ayrılmıştır.

“Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün; Firavun’un adamlarını azabın en ağırına sokun, denir.” (Mü’min, 40/46) “Ölü mezara konulur. Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona; “Hangi dinde idin?”diye sorulur. O; “Ben İslâm dininde idim.” diye cevap verir. Sonra ona; “Şu adam (Rasûlüllah) kimdir?” diye sorulur. O da; “Muhammed (s.a.s.), Allah’ın Rasûlüdür. O, bize Allah katından apaçık âyetler getirdi; biz de O’nu doğruladık.” diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye; “Sen Allah’ı gördün mü?” diye sorulur. O da

“Hiçbir kimse Allah’ı görmeye lâyık değildir.” diye cevap verir. Bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona; “Allah’ın seni koruduğu ateşe bak.” denir. Daha sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu defa Cennetin süsüne ve nimetlerine bakar. Kendisine; “İşte bu yer senin makamındır.” denildikten sonra; “Sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman üzerinde öldün ve inşallah iman üzerinde dirileceksin.” denir” (İbn Mace, Zühd, 32) Görüldüğü gibi yukarıdaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred olarak kabir suali zikredilmektedir. Başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek olanın bir melek olduğu belirtilmekte, ancak isminden bahsedilmemektedir:,
Rivayetlere Göre Kabirde Ä°lk Gecede Neler Olur!”Bu ümmet kabirlerinde imtihan edilecek. İnsan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve; “Bu adam (Rasûlüllah hakkında ne dersin?” diye sorar. Kişi mü’min ise; “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)’in, Allah’ın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederim.” diye cevap verir. Melek de ona; “Doğru söyledin” der…” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, III/3, 40). Daha önce geçen Ebu Hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının Münker, diğerinin de Nekir olduğu beyan edilmektedir. Ehl-i sünnete göre Münker ve Nekir’in kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır. Kabrin sıkması ve azabı haktır. Bu bütün kâfirler ve asi bazı mü’minler için olan bir şeydir (İmam Azam, “Fıkh-ı Ekber”, trc. H. Basrî Çantay, Ankara 1985, s. 14).

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Terör örgütleri neden seçim zamanı saldırıya geçti? İşte düşmanlarımızı kudurtan(80 trilyon dolarlık ) dev hamle Aşık Veysel’in torunu AK Parti’den aday Akşener’den ‘İşlerim var’ diye izin istemiş Inanılmaz tehtid